SENASIS TESTAMENTAS PDF

adminComment(0)
    Contents:

Senasis Testamentas. Pirma knyga Maiiaus. Prarakas Jzaioius. Antra knyga Maiiaus. Prarakas Jremioius. Treia knyga Maiiaus. Jremioiaus Raudojimo Giesms. Make it your Bible. Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. Testamentas pdf live, Uploaded file download Naujasis Testamentas Pdf, New Release of Please, help me to find this senasis testamentas pdf converter. za.


Senasis Testamentas Pdf

Author:DELILAH KOZLOW
Language:English, Japanese, French
Country:Sudan
Genre:Children & Youth
Pages:651
Published (Last):07.07.2015
ISBN:576-4-21564-480-6
ePub File Size:19.44 MB
PDF File Size:8.14 MB
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Downloads:38863
Uploaded by: MASAKO

Mb. LTZB Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. the module last changing: Mb. KBB Kosto Burbulio Biblijos. PDF | OLD BIBLICAL TRANSLATION RESEARCH AUTOMATION Download full-text PDF .. Naujasis Testamentas NT Keywords: Bible, Lithuanian, Old Testament, New Testament, Biblija, Lietuvos, Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas. € Avinelio Vestuviu Pokylis.

Senasis Testamentas. Learn More About Biblija. Naujasis Testamentas Special thanks to the saints of the Shorewood Bible Church for their invaluable Kainas ir Abelis Pr 4, 1— Jie mano, kad tik Senasis ir Naujasis Testamentas. Senasis Testamentas, Izaijo knyga. PDF Weak adjectives need not be definite: The evidence of variation ISBN ISSN Vilnius: Vaga.

Tai vienintelis The Song of Songs is not only the book of the Old Testament, it is also a classic poem of love. Click on the name of the module to download. Ir t'esie vaks ant tvirtybs dangaus, jeib ibt ant ems; ir stojosi taipo. Ir Dievas pastat jas ant tvirtybs dangaus, kad viest ant ems, Tai stojos i vakaro ir i rytmeio ketvirta diena. Ir Dievas tar: te iduod vanduo krebdanius ir vebzdanius sutvrimus ir paukius ant ems, po tvirtybs dangaus lakiojanius.

Ir Dievas sutvr dides banguves ir visokius gyvuolius, krebdanius ir vebzdanius ir i vandens iduotus, kon pagal savo veisl, ir visokius plunksnuotus paukius, kon pagal savo veisl.

Tai stojos i vakaro ir i rytmeio penkta diena. Ir Dievas tar: em te iduod gyvus sutvrimus, kon pagal savo veisl, galvijus, kirmles ir vris ant ems, kon pagal savo veisl.

Ir stojos taipo. Ir Dievas sutvr vris ant ems, kon pagal savo veisl, ir galvijus pagal savo veisl, ir visokias kirmles ant ems pagal savo veisl.

Ir Dievas egnojo juodu ir tar jiemdviem: vaiskitos ir daugskitos ir siveiskita apiai ant ems ir paverskita j po savim, ir ponavokita ant uvi mariose ir ant pauki po dangumi ir ant viso, kas gyva yra ir kruta ant ems.

Tai stojos i vakaro ir i rytmeio eta diena. Apie vent dien sabat , mogaus indyvin sutvrim, roj, Dievo prisakym ir veniavonysts statym. Ir liovsi sekm dien nuo vis savo darb, kurius padar.

Ir visokie mediai ant lauko, kurie pirm to niekados ne buvo ant ems, ir visokios ols ant lauko, niekados pirm to ne augusios ant ems. Nsa Ponas Dievas dar lytaus ne buvo davs ant ems, ir ne buvo nei vieno mogaus, laukus gyvenaniojo. Bet migla pasikl i ems ir padrkino vis em. Ir itaipo mogus gyv dui gijo. Ir Pons Dievs sodino sod Edenij', ties utekjimu sauls, ir leido mog t, kur jis buvo padars. Ir srov itekjo i Eden, padrkinti sod, ir persiskyr iajau keturias dids upes. Antra up vadinama Gyon, tekanti aplink vis Murin em.

Ketvirta up yra Prat. Ir Pons Dievs ms mog, djo j sod Eden, kad t gyvent ir pridabot.

Ir Pons Dievs prisak mogui ir tar: tu gali valgyt nuo visoki medi sode, Bet nuo medio ipainimo gero ir pikto tau ne reik valgyt; ns kuri dien tu nuo to valgysi, smeriu numirsi. Ir Pons Dievs tar: ne ger yra mogui vienam buti, a jam padarysu pagalbenink, kuri prie jo prisiglaust. Ir mogus pramin kon galvij ir kon paukt po dangumi ir vr ant lauko savo vardu: bet mogui ne buvo randama pagalbenink, kuri prie jo prisiglaust.

Ir ms vien onkaul i jo, atpild t viet kunu. Dl to vyras savo tv ir savo motin paliks prie savo moters glausis, ir bus juodu vienas kunas. Perskyrimas 3.

Adomas bei Jva susigrieija, koravojamu ir adjimu Igelbtojo Kristaus palinksminamu. Tai tar moterik aliui: mudu valgova nuo vaisiaus medi sode; 3. Bet apie vaisius medio viduje sodo Dievas sak: idant ne valgykite nuo to, neigi pakrutinkita jo, kad ne numirtumbita. Ir Adomas pasislp su savo paia nuog veido Pono Dievo, po mediais, sode. Amos 9,3. Ir Ponas Dievas pavadins Adom tar jam: kur esi? Ar ne valgei nuo to medio, apie kur tau prisakiau: idant tu ne valgyk nuo to?

Tai tar Ponas Dievas moterikei: kam tu tai darei? Ant savo pilvo tu slinksi ir em krimsi per vis savo ami.

O Adomui jisai sak: kadangi tu klausei balso savo moters ir valgei nuo to medio, apie kur a tau prisakiau, tardams: idant tu ne valgyk i to; prakeikta testov em dl tavs; vargingai i tos pasipensi, koliai gyvs busi.

Ir Adomas pramin savo pai, Jva, todl, kadangi ji yra motyna vis gyvj, Ir Pons Dievs padar Adomui ir jo paiai sermgas i kaili ir juodu tais apvilko.

Perskyrimas 4. Koynas brol umua. Jo vaikai ir vaik vaikai.

Related titles

O potam ji vl pagimd Abl, jo brol. Ir Pons Dievs maloningai velg Abl ir jo apier. Bet Koyn ir jo apier jisai ne maloningai velg. Tai perpyko Koynas, ir jo veidas susirauk. Ir Pons Dievs tar Koynui: kodl tu perpykai?

Ar ne taipo? Ale ne duok jam val, bet ponavok ant jo. Tai susikalbjo Koynas su savo broliu Ablu. Jis atsak: ne inau, argu a sargas busu savo brolio?

Bet jisai atsak: k tu padarei? O dabar prakeiktas tu busi ant ems, kuri atsiiojo ir tavo brolio krauj i tavo rank prim. Kad tu dirv gyvsi, tai ji savo vaisi tau toliaus ne duos; nerimsts ir bgs tu busi ant ems. Bet Koynas atsak Ponui Dievui: mano griekas yra didesnis, ne kaip kad man galt atleistas buti. Taip man nusiduos, kad randsis man, umu man.

Bet Pons Dievs tar jamui: ne, bet kurs Koyn umu, tam septyneropai bus pajkoma. Ir Pons Dievs padar enkl ant Koyno, idant nei vienas, j rands, j ne umut. Ir Koynas ipaino savo pai, ta pastojo nia ir pagimd Anok. Ir jisai pabudavojs miest, pramin t pagal sava sunaus vard Anok. O Anokas pagimd Jrad. Jradas pagimd Maujal.

Maujalas pagimd Metuzal. Metuzalas pagimd Lamk. Bet Lamkas ved dvi moter: vien vardu Ada, o antr Zila. Ir Ada pagimd Jabal; i to radosi, kurie trose gyvendavo ir galvijus augindavo. O Zila taipojau vaik augino, butent: Tubalkoyn, mistr visokio vario ir geleies; o sesuo Tubalkoyno buvo Nama.

O Lamkas tar dviem savo moterim, Adai bei Zilai: judvi moteri Lamko, girdkita mano kalb ir dabokita, k a sakau: a vyr umuiau sau ant aizd, ir jaunikait sau ant ron; Ns Dievs man tar ji kit skl dav, vietoje Ablo, Koyno umuto. Tuos pradjo apsakyti vard Pono Dievo. Perskyrimas 5. Gimin senj tv nuo Adomo pradjus iki Noakui. Ir sulauk po to atuonis imtus ir septynis metus, ir jam gim sunus ir dukters, 8.

Kad visas jo amias buvo devyni imt ir dvylika met, ir numir. Enosas buvo devynis deimts met, ir jam gim Knanas. Ir sulauk po to atuonis imtus ir penkiolika met; ir jam gim sunus ir dukters, Kad visas jo amias buvo devyni imt ir penki met, ir numir. Knanas buvo septynis deimtis met, ir jam gim Maalalelas. Ir sulauk po to atuonis imtus ir keturis deimts met, ir jam gim sunus ir dukters, Kad visas jo amias buvo devyni imt ir deimtis met, ir numir.

Maalalelas buvo eis deimtis ir penki met ir jam gim Jardas. Ir sulauk po to atuonis imtus ir tris deimtis met, ir jam gim sunus ir dukters, Kad visas jo amis buvo atuoni imt ir devynis deimtis bei penki met, ir numir.

Ir sulauk po to atuonis imtus met, ir jam gim sunus ir dukters. Kad visas jo amias buvo devyni imt eis deimtis ir dviej met, ir numir. Enokas buvo ei deimtis ir penki met ir jam gim Metuzalas.

Kad visas jo amias buvo trij imt eis deimtis ir penki met.

Georgias Dam: Dahlonega, Athens, Macon Erika Renee Land

Metuzalas buvo imto atuonis deimtis ir septyni met, ir jam gim Lamkas. Ir sulauk po to septynis imtus atuonis deimtis ir du metu, ir jam gim sunus ir dukters, Kad visas jo amias buvo devyni imt eis deimtis ir devyni met, ir numir.

Lamkas buvo imto atuonis deimtis ir dviej met, ir jam gim sunus. Po to dar sulauk penkis imtus, devynis deimtis ir penkis metus, ir jam gim sunus ir dukters, Kad visas jo amias buvo septyni imt septynis deimtis ir septyni met, ir numir.

Perskyrimas 6. Apsakymas tvano dl griek ueisenio. Skryns budavon. A jiems dar pakentsu imt ir dvideimt met. Ir buvo tuos smarkininkai ant ems. Nsa kaip Dievo vaikai moni dukteres apaid ir vaik i j sulauk, macnus ant svieto ir garbs pilni mons i t rados. Ir tar: a mones, kurius sutvriau, igaisu nuo ems, pradjs nuo moni iki galvij ir iki kirmli ir iki pauki po dangumi, ns a gailiuos, juos sutvrs.

Nsa visi mons ant griek labai buvo pasileid ant ems. Tai tar Dievas Noakui: vis moni prapuolimas jau yra po mano aki. Nsa em pilna yra piktenybi i j; o tai, a juos igaisu podraug ir em. Pasibudavok skryn i egli ir daryk toje kamaras ir ipikiuok t pikiu i vidaus ir i viraus. Ir itaipo j daryk: trij imt mast testov jos ilgumas, penkis deimts mast platumas ir tris deimts mast auktumas. Lang toje darysi viruje, vieno masto ilg. O ang pat jos alies vid statysi, ir reik turti tris lubas, vien emai, antr viduryje, o trei auktai.

Viskas ant ems yra, turs nusksti. Bet su tavimi a derjim darysu. I pauki pagal j veisl, i galvij pagal j veisl ir i visoki kirmli ant ems pagal j veisl. Ir imk pas sav visok valg, ir t pakavok pas sav, kad tau ir jiems penuklui tekt. Perskyrimas 7.

senasis testamentas pdf file

Tvanas, griek dl uleistas, randasi. O i neyst gyvuoli po por, patinl ir jo patel. Taipojau ir i pauki po dangumi po septynet, patinl ir jo patel, jeib j veisl gyva ilikt ant ems. O jisai buvo ei imt met, kaip tvanas, griek dl uleistas, radosi ant ems. I yst gyvuoli ir i neyst ir i pauki ir i visoki kirmli ant ems, 9. O kaip prajo tos septynios dienos, radosi vanduo griektvanio ant ems.

Ir Dievas urakino skryn, jam jus. Penkiolika mast aukiaus vanduo buvo patvins u kalnus, vandenimi apdengtus. Taipo prapuol vis, kas buvo ant ems, pradjus nuo moni iki galvij ir iki kirmli ir iki pauki po dangumi, tai vislab buvo igaiinta ant ems. Perskyrimas 8. Tvanas, griek dl uleistas nusenka. Septyniolikt dien sekmo mnesio nusileido skryn ant kalno Ararat. Ir nuseko vanduo i to so ir vis mayn jo, iki deimtam mnesiui. Pirmoje dienoje deimto mnesio kaln virus regimi buvo.

Ir ilkdino varn, tasai vis en ir ten lakiojo, iki kol vanduo nuseko nuo ems. Potam ilkdino ir karvel, kad itirt, bau vanduo jau but nuseks ant ems. O kaip karvelis ne rado, kur jo koja ilstis galt, sugryo vl skryn, nsa vanduo dar laiksi ant visos ems. Tai ikis savo rank j vl savspi m skryn.

Tai lauk dar kitas septynias dienas ir vl ilkdino karvel i skryns.

Tas pargrs pas j paludieni se, tai, alyv lap nuskyns savo snape neiojo. I to numan Noakas, vanden jau nusekus ant ems. Bet jisai dar kitas septynias dienas palukjs vl ilkdino karvel, tasai jau nesugro pas j. Tai Noakas skryns stog nupls regjo, em jau idiuvusi.

Taipo em visai sausa pastojo dvideimt ir sekm dien antrojo mnesio.

Tai Dievas su Noaku kalbdams tar: Priegtam visokie gyvuoliai, visokios kirmls, visokie paukiai ir vis, kas kruta ant ems, tai ijo i skryns, konas prie sau lygaus. Perskyrimas 9.

Dievs savo derjim pastiprin savo dangaus juosta. Oza 2, Nsa Dievs mog sutvr savo veid. Ir Dievas sak Noakui ir jo sunums: 9.

O kada nusiduost, kad debesys randasi ant ems, tai mano dangaus juosta bus regima debesyse. Tiekajau Dievas sak ir Noakui: itas t'esie enklas derjimo, kur a esmi dars tarp mans ir tarp viso kuno ant ems. Sunus Noako, kurie i skryns ijo, itie buvo: Smas, Amas, Japtas. O Noakas pradjs pastojo laukininku ir sodino vynyias. Tai Amas, Kanaano tvas, matydams gd savo tvo, apsak tai abiem savo broliam lauke.

O kaip Noakas nuo vyno pabuds ityr, k jam maasis sunus buvo dars, O Noakas po griektvanio dar sulauk tris imtus ir penkis deimtis met, Kad jo visas amias buvo devyni imt ir penkis deimtis met, ir numir. Perskyrimas Gimin ir vaik vaikai sun Noako.ISBN Please click button to get naujasis testamentas book now.

In August Chylinski returned to Lithuania to plead his case, and to present his translation to the Synod. The scene is set by brief introductions in Lithuanian and English, which pick up the themes discussed at greater length in volume one.

He was initially well received, but when the Synod—quite understandably— asked Jan Borzymowski and Teodor Skrocki, both of them distinguished linguists, to read the translation, they expressed their doubts as to its quality. Tai girdjo Zor upakalyje jo, u angos tros. Ir jisai pabudavojs miest, pramin t pagal sava sunaus vard Anok. Sturdy binding, clear print. Learn More About Biblija. Ale ne duok jam val, bet ponavok ant jo.

CORNELIA from Johnson City
I do love sharing PDF docs usually. Feel free to read my other posts. One of my extra-curricular activities is eton field game.
>